Projektový záměr

* Je výše personálních výdajů v rozpočtu projektu nějak omezena?

Ne, výše personálních výdajů v rozpočtu projektu není nijak omezena. Personální výdaje musí být řádně odůvodněny a odpovídat popisu plánovaných aktivit v projektu.

* Existují hranice finanční podpory z EFRR pro jeden projekt?

Minimální ani maximální hranice dotace nejsou stanoveny.

Jestliže plánujete projekt s výší dotace z prostředků EFRR do 20 000 eur, je možné podat žádost do tzv. Fondu malých projektů

Ukazatele

* Jak počítat počet účastníků kurzů v prioritní ose 3 (ukazatel počet účastníků) v případě, kdy se jeden účastník zúčastní dvou a více seminářů nebo kurzů v rámci jednoho projektu?

Účastník školení v rámci projektu může být počítán pouze jednou.

* Co je to mechanismus?

Mechanismus jako ukazatel výstupu Vašeho projektu by měl popisovat řešení nebo kombinaci řešení s cílem řešit společné/ sdílené výzvy. Řešení mohou mít kromě jiného podobu koncepcí, strategií, doporučených politik, politických anebo správních rozhodnutí, nástrojů na podporu rozhodování, legislativních aktů a právních dokumentů, akčních plánů, zpracovaných investičních projektů, nástrojů, postupů a metod pro správu a řízení či přenosu znalostí.

Aby bylo možné strategie a studie započítat do naplnění ukazatele, musí představovat jeden z hlavních výstupů projektu, který přináší řešení či kombinaci řešení s přidanou hodnotou. Jako mechanismus nelze započítat vedlejší podpůrné dokumenty a strategie nebo výzkumné zprávy. Ani jednotlivé kroky výzkumných postupů nelze považovat za mechanismus. Mechanismem není ani samotná spolupráce jako taková.

Projektová žádost

* Jak stanovit začátek realizace projektu vzhledem k vyplnění projektové žádosti v eMS?

Realizace projektu musí vždy začínat první den v měsíci a zároveň nejdříve první den měsíce následujícího po podání projektové žádosti v eMS. Např. pokud je termín elektronického předložení projektové žádosti v eMS 15. 5. 2017, pak lze projekt nejdříve realizovat od 1. 6. 2017.

* K čemu slouží nulté monitorovací období v eMS?

Nulté monitorovací období je časové období, ve kterém připravujete Váš projekt. Konec nultého období musí být stanoven tak, aby na něj navazoval začátek projektu, tedy první monitorovací období. Pokud je začátek projektu stanoven např. na 1. 1. 2018, může být nulté období např. od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017. V rámci nultého období lze při splnění podmínek obsažených v Příručce pro žadatele nárokovat paušální částku přípravných výdajů, případně další náklady spojené s přípravou stavební dokumentace (u investičních projektů).

Povinné přílohy

* Jaké doklady o společné přípravě projektu jsou povinné (příloha A4)?

Je třeba doložit podklady k jednomu společnému setkání všech projektových partnerů, anebo dvěma společným jednáním vedoucího partnera s jednotlivými projektovými partnery.

Dokládají se prezenční listiny a zápisy z jednání, fotodokumentace atd.

Vzhledem k aktuální situaci spojené s šířením onemocnění COVID-19, která neumožňuje osobní setkání partnerů, není nutné dokládat prezenční listiny a fotodokumentaci ze společných osobních setkání. Pro splnění podmínky společné přípravy stačí doložit zápis z jednání, ze kterého je zřejmá účast všech partnerů, případně fotografii obrazovky z on-line setkání.

Paušální částka na přípravu projektu

* Co je třeba udělat pro obdržení paušální částky na přípravu projektu?

Pro vznik nároku na proplacení paušální částky ve výši 5 000 eur na přípravu projektové žádosti se všichni projektoví partneři, kteří se na projektu podílejí, musí prokazatelně zúčastnit konzultace u Regionálního subjektu (telefonická konzultace nebo konzultace prostřednictvím elektronické pošty nestačí). Již před touto konzultací musí být v eMS založena projektová žádost. Každý z partnerů projektu obdrží od svého příslušného Regionálního subjektu vyplněný a podepsaný doklad o účasti na konzultaci (viz formulář č. B1 Příručky pro žadatele).

V systému eMS je nutné tuto částku uvést opravdu jako paušální (přesně 5 000 eur) do rozpočtu Vedoucího partnera pod balíček Příprava, do monitorovacího období „0“ a pod rozpočtovou položku Náklady na externí odborné poradenství a služby.

Stavební práce

* Musí stavební povolení v okamžiku podpisu smlouvy o poskytnutí prostředků EFRR nabýt státní moci, nebo stačí, když je vydáno?

Stavební povolení musí být platné, tj. pravomocné.

* Lze namísto mapy z www.cuzk.cz poskytnout mapu, která je vhodnější z hlediska měřítka, přehlednosti apod.?

Žadatel může doložit jinou vhodnou mapu s ohledem na charakter stavby. Mapa z www.cuzk.cz je minimální požadavek.

* Je nutné, aby předkládané mapy byly podepsány statutárním zástupcem?

Pokud žadatel doloží oficiální mapu z projektové dokumentace, která je podepsaná a ověřená razítkem projektanta, samotná mapa podepsaná statutárním zástupcem žadatele pak už doložena být nemusí. Podpisy jsou vyžadovány pouze v případě „neurčitých“ map stažených z internetu.

* Jsou-li stavební práce součástí aktivit, nicméně nepředstavují hlavní účel projektu, je třeba je zařadit do pracovního balíčku „Investice“?

Pokud stavební práce nepředstavují hlavní účel projektu, mohou být zařazeny pod pracovní balíček „Implementace“.

* Je nutné dokládat u stavebních prací, které se týkají objektu kulturní památky stavebně-historický průzkum? Jsou náklady spojené se stavebně-historickým průzkumem způsobilé?

Stavebně historický průzkum k projektové žádosti není třeba dokládat. Splnění všech náležitostí daných legislativou zajistí vydání stavebního povolení, které je nutné doložit před vystavením Smlouvy o poskytnutí prostředků z EFRR.

Náklady spojené se stavebně-historickým průzkumem jsou uznatelnými výdaji projektu.

 

Smlouva o poskytnutí prostředků z EFRR

* S ohledem na § 8 Smlouvy o poskytnutí prostředků EFRR, platí pětileté období udržitelnosti pro všechny projekty?

Ano, období udržitelnosti platí pro všechny projekty po dobu 5 let od zaslání poslední platby Vedoucímu partnerovi.

Příručky

* Pokud se budou v průběhu realizace projektu měnit příručky, jsou pro příjemce závazné ty, které platily k datu podpisu Smlouvy o poskytnutí prostředků z EFRR?

Ne. Projektový partner je při realizaci projektu povinen řídit se vždy aktuálně platnou verzí programové dokumentace (Příručka pro žadatele, Příručka pro příjemce, Společná pravidla způsobilosti apod.) Aktuálně platné verze programové dokumentace jsou zveřejněny na webových stránkách Programu. Společný sekretariát vždy informuje všechny projektové partnery o vydání nové verze příslušné programové dokumentace. Nejste-li si jisti, zda postupujete podle aktuálně platné dokumentace, obraťte se na Společný sekretariát.

Veřejná podpora

* Je-li žadatel státní institucí, resp. organizací zřízenou spolkovou zemi, musí předkládat formulář Čestné prohlášení žadatele o podpoře v režimu de-minimis?

Formulář Čestné prohlášení žadatele o podpoře v režimu de-minimis se dokládá v případě, že budou v projektu realizovány aktivity v režimu de-minimis. Ve smyslu nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 je pro posouzení veřejné podpory relevantní nikoli právní forma žadatele, nýbrž (ekonomická) činnost vykonávaná v rámci projektu.

Publicita projektu

* Použití dalších log

Chtějí-li projektoví partneři vedle loga programu použít i další loga, platí pravidlo, že znak EU musí mít minimálně stejnou velikost (na výši nebo na šířku) jako největší z dalších použitých log. Z toho důvodu je doporučeno, aby kromě loga programu byl pro dodržení tohoto pravidla zveřejňován ještě samostatně znak EU (znak EU = vlajka + text Evropská unie).

Toto pravidlo platí pro loga organizací, projektových partnerů, firem, územních celků, ostatních financujících subjektů apod. a netýká se log financovaných projektů.

Loga programu ke stažení zde.

* Za jakých okolností lze použít černobílé logo?

Černobílé/šedé logo (= monochromatická varianta nebo grayscale varianta) je možné použít pouze ve výjimečných a odůvodněných případech, např. když celý materiál je černobílý. Pozor! Je-li barevná např. jen titulní stránka, je třeba použít barevné logo.

Výjimku u používání log tvoří zvláštní techniky (rytí, leptání, gravírování, atd.), které je možné použít, aniž by bylo nutné dodržovat barevné požadavky na toto provedení. To se týká všech propagačních opatření (výstupy, nosiče, předměty).

Způsobilé aktivity

* Je účast na akcích organizovaných programem INTERREG V-A AT-CZ způsobilá?

Ano, může se jednat např. o účast na tzv. EC-Day, semináři pro příjemce apod.

* Které jazykové mutace jsou způsobilé při vydávání publikací a dalších publikačních nástrojů?

Způsobilé jazykové mutace při vydávání publikací a dalších publikačních nástrojů (mapy, brožury, letáky, webové stránky, mobilní aplikace apod.) jsou čeština, němčina a angličtina. Ostatní jazyky pouze pokud příjemce dostatečně zdůvodní jejich nezbytnost k dosažení cílů projektu.

* Je kapesné způsobilý výdaj?

U příjemců se kapesné považuje za způsobilý výdaj, pokud ho mají upravené v interní směrnici organizace.

Příjmy projektu

* Lze odpisy považovat za příjmy projektu?

Ne. Za příjmy se nepovažují odpisy, platby ze smluvních pokut obdržené příjemcem ani jiné zdroje financování. Více informací naleznete v kapitole č. 3 Společných pravidel způsobilosti.