Základní informace o projektu

Délka trvání projektu:

01.09.2018 - 31.10.2021

Alokované prostředky EFRR:

595 547,29 €

Číslo projektu:

ATCZ190

Zkratka:

SAFEBRIDGE

Vedoucí partner:

Universität für Bodenkultur Wien, Department für Bautechnik und Naturgefahren, Institut für Konstruktiver Ingenieurbau, Österreich

Kontaktní osoba vedoucího partnera:

alfred.strauss@boku.ac.at

Partneři projektu:

  • Vysoké učení technické v Brně

O projektu:

Návrh pokročilých postupů numerického hodnocení stavu mostních systémů založených na spolehlivostních metodách

Nejnovější události

30.06.2021
Dne 30.06.2021 se formou webináře uskuteční 3. seminář, organizovaný univerzitou BOKU Wien ve s polupráci s VUT v Brně. Seminář je určen pro české a rakouské strategické partnery a širokou veřejnost se zájmem o pravděpodobnostní analýzu a spolehlivost stavebních konstrukcí s ohledem na degradaci použitých materiálů. V rámci této závěrečné akce budou dále souhrnně představeny dosažené cíle a výstupy projektu ATCZ190 SAFEBRIDGE. Podrobnosti k obsahu semináře viz přiložené dokumenty.
Typ akce: Seminář
18.03.2021 - 19.03.2021
Ve dnech 18.-19.3.2021 se uskuteční webinář ke 3. školicímu kurzu pro české a rakouské strategické partnery a jimi přizvané odborníky v oblasti ověřování stavu a spolehlivosti mostních konstrukcí. V rámci kurzu budou mimo jiné prezentovány dílčí výsledky projektu. Podrobnosti k obsahu kurzu viz přiložené dokumenty.
Typ akce: Školení
12.11.2020
Dne 12.11.2020 byl VUT v Brně ve spolupráci s univerzitou BOKU formou webináře organizován 2. seminář pro české a rakouské strategické partnery a širokou veřejnost se zájmem o pravděpodobnostní analýzu a spolehlivost stavebních konstrukcí. Podrobnosti k obsahu semináře viz přiložené dokumenty.
Typ akce: Seminář

Podrobnější informace

Silniční síť v regionech Vídeň, Dolní Rakousko a Morava čelí velkým výzvám: stárnoucí konstrukce, zvyšující se dopravní zatížení, dopady změny klimatu, nové požadavky na kvalitu a omezený rozpočet na správu silniční infrastruktury. Aby byla zachována spolehlivá silniční síť, musí být usilováno o nové, inovativní přístupy. To platí zejména pro mostní konstrukce. V současné době je jejich údržba založena především na pravidelných stavebních prohlídkách, kdy poškození konstrukce není objeveno, dokud není zcela zřejmé. Tento postup je založen na zpětném působení poškození konstrukce. Poškození a problémy s konstrukcí se často objevují uvnitř konstrukce, kde se rozvíjí v důsledku skutečných, často ale neznámých účinků. V budoucnosti by měly být mosty schopny poskytovat informace o svém stavu a vývoji již v rané fázi životnosti a nikoli až po provedení stavebních inspekcí.

Cílem projektu "SAFEBRIDGE" je navrhnout pokročilé postupy numerického hodnocení stavu mostních systémů založené na spolehlivostních metodách (na základě základní myšlenky ÖN B4008 Úroveň III) a zpřístupnit je většímu počtu inženýrských kanceláří stejně jako provozovatelům infrastruktury v regionech Vídeň, Dolní Rakousko a Morava. Důkladná numerická analýza založená na spolehlivostních metodách hodnocení poskytne relevantní informace a komplexní hodnocení mostních systémů, a má tak významný vliv na efektivní a cílené využití rozpočtu vymezeného na údržby mostů.

Hlavními výstupy projektu určenými pro provozovatele infrastruktury a inženýrskou komunitu v regionech Vídeň, Dolní Rakousko a Morava budou: a) zajištění možnosti využití pokročilého hodnocení spolehlivosti mostních konstrukcí, založeného na numerických metodách v kombinaci s metodami statistickými; b) vytvoření Pokynu/Průvodce pro bezpečné používání uvedených metod a c) vytvoření udržitelného vzdělávacího programu zaměřeného na hodnocení spolehlivosti konstrukcí. Takovéto výstupy zatím pro inženýrskou komunitu a provozovatele infrastruktury nebyly připraveny v žádné z evropských zemí ani jiných zemích světa, a jsou proto vysoce inovativní.

Společně se strategickými partnery bude vybráno deset mostních objektů z regionů Vídeň, Dolní Rakousko a Morava, na které budou aplikovány pokročilé metody nelineárního hodnocení stavu a spolehlivosti. Výsledky studií budou implementovány do navrženého Pokynu. Pravidelná jednání zajistí přenos know-how mezi projektovými a strategickými partnery a kalibraci pilotního vzdělávacího programu založeného na případových studiích deseti vybraných mostů. Po ukončení realizace projektu budou na univerzitách organizovány vzdělávací kurzy pro nženýry a správce infrastruktury.

Vzhledem k přeshraniční povaze problematiky hodnocení staveb dopravní infrastruktury, jejich údržby a provozu, bude vzdělávací program navržen tak, aby těmto požadavkům vyhověl.