Web právě aktualizujeme, prosím omluvte případné chyby.

Základní informace o projektu

Délka trvání projektu:

01.06.2018 - 31.05.2021

Alokované prostředky EFRR:

1 070 740,69 €

Číslo projektu:

ATCZ182

Zkratka:

Po stopách JC - HR/Spurensuche SB - OÖ

Vedoucí partner:

Vojenské lesy a statky ČR, s.p.

Kontaktní osoba vedoucího partnera:

Mgr. Petra Počtová

Partneři projektu:

  • Verein Waldschule Böhmerwald

O projektu:

Informování o méně známých částech přírodního dědictví v příhraniční oblasti a jejich zpřístupněním, konkrétně v okolí nově vyhlášené národní přírodní památky (NPP) Olšina.

Nejnovější události

24.09.2019 - 24.09.2019
Dne 24.9.2019 proběhlo pravidelné setkání projektových partnerů, na kterém se řešil aktuální stav a pokroky v realizaci projektu ATCZ182 - Po stopách společného přírodního a kulturního dědictví jižních Čech - Horního Rakouska/ Spurensuche im gemeinsamen Natur- und Kulturerbe in Südböhmen - Oberösterreich. LP informoval o pokroku v oblasti Veřejných zakázek (vysoutěžení dodavatele) návštěvnického střediska a stezky, o časovém harmonogramu stavebních prací a dále o odevzdání 2. monitorovací zprávy.
Typ akce: Ostatní
12.07.2019 - 12.07.2019
Vojenské lesy a statky s. p., uspořádaly dne 12. 7. 2019 v areálu budoucího návštěvnického střediska Olšina již druhý společný workshop v rámci přeshraniční spolupráce projektu ATCZ182 Interreg V- A Rakousko - Česká republika. V tento den současně proběhlo slavnostní poklepání základního kamene naučné stezky a návštěvnického střediska Olšina, za přítomnosti zástupců rakouského partnera projektu Verein Waldschule Böhmerwald a dalších zainteresovaných subjektů. V příhraničním regionu, který byl po dlouhou dobu uzavřen, se dochovaly významné prvky přírodního dědictví a oba partneři jsou místně příslušnými organizacemi, které jako jedny z mála nabízí zprostředkování informací právě z daných oblastí. Jedná se o chráněné oblasti Natury 2000 - Boletice (CZ), Šumava (CZ), Böhmerwald a Mühltäler (AT), které se staly i hlavním tématem druhého společného workshopu O prezentaci na téma „Předmět ochrany EVL Boletice“ se postaral Ing. Zdeňkem Kalita a „Podmáčené louky“ představila Ing. Pavlína Hakrová, Ph.D. Účastníci workshopu se poté přesunuli do okolí NPP Olšina, kde byli seznámeni s flórou, faunou dané lokality a dále jim byly vysvětleny managementové opatření ochrany přírody, které musí být v daných lokalitách striktně dodrženy. Věříme, že uskutečněný workshop byl přínosem nejen pro oba partnery, ale i jejich pracovníky a došlo tak ke společnému přenosu znalostí o regionu a jejich jednotné prezentaci.
Typ akce: Workshop
29.03.2019 - 29.03.2019
Spolupráce na Šumavě se rozjíždí, lesní pedagogové navštívili Rakouské partnery. V pátek 29. března 2019 se lesní pedagogové hornoplánské divize setkali se svými rakouskými kolegy v Böhmerwaldschule při prvním společném workshopu v rámci přeshraničního projektu ATCZ182 Interreg Rakousko - Česká republika financovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Středisko Böhmerwaldschule se nachází v horním Mühlviertel v obci Sonnenwald , na území pod správou kláštera Schlägl a připravuje programy lesní pedagogiky pro školní třídy i pro skupiny zájemců z řad veřejnosti. 2/3 účastníků programů tvoří děti základních škol z regionu. Během programů, které probíhají zejména v letních měsících, se účastníci seznamují s různými tématy týkajícími se lesních ekosystémů, historie sklářství v regionu i Schwarzenberského plavebního kanálu. Cílem je, aby všichni účastníci měli možnost poznávat přírodu všemi smysly především zážitkovou formou nebo formou her. Čeští lesní pedagogové měli při tomto setkání nejprve možnost seznámit se zázemím Böhmerwaldchule vybaveným knihami o přírodě, dermoplastickými modely zvířat, vyčiněnými kůžemi lesní zvěře i dalšími pomůckami. Po ukázce praktických pomůcek a prostoru, ve kterém Böhmerwaldschule lesní pedagogiku provozují, následovala úvodní prezentace Rudiho Walkobingera na téma historie lesního hospodaření v regionu i o historii obce Zvonková. Po krátké pauze a přípravě na terénní část workshopu vyrazila početná skupina pracovníků obou partnerů podél Schwarzenberského kanálu směrem k obnovenému kostelu v obci Zadní Zvonková. Zde již čekal Horst Wondraschek – patriot a obnovitel právě zmíněného kostela. Ten podal odbornou přednášku spojenou s jeho rodinnými kořeny, celé vyprávění bylo autentické a velmi zajímavé. Na zpáteční cestě si slovo vzal pan Hermann Gabriel, rodák, jehož rodina odsud pochází a hospodařila zde. Závěr workshopu již patřil živé diskuzi v prostorách Böhmerwaldshule. Celá akce byla velmi povedená, nabitá osobním vztahem přednášejících k regionu. Za celý tým VLS děkujeme!
Typ akce: Workshop

Podrobnější informace

V příhraničním regionu, který byl po dlouhou dobu uzavřen a byl veřejnosti nepřístupný, se dochovaly významné prvky přírodního a kulturního dědictví. Tato evropsky chráněná území (jako např. Evropsky významné lokality (EVL) Boletice, Šumava, Böhmerwald a Mühltäler) začínají být v současnosti zároveň významně navštěvovaným územím. Přitom velká část veřejnosti neví, že se jedná o chráněná území, a tím pádem se k přírodnímu bohatství nechová vhodným způsobem. Z tohoto důvodu se partneři projektu rozhodli tato území bohatá na přírodní a kulturní zajímavosti společně prezentovat návštěvníkům, a to informováním o méně známých částech přírodního dědictví v příhraniční oblasti a jejich zpřístupněním, konkrétně v okolí nově vyhlášené národní přírodní památky (NPP) Olšina.

Za tímto účelem budou v rámci projektu realizována také související investiční opatření. Vybudována bude naučná stezka kolem rybníku Olšina a současně dojde za účelem zprostředkování informací návštěvníkům regionu z obou stran hranice o dosud opomíjené NPP, sousedních EVL Natury 2000 aj. k vytvoření vhodného prostoru – návštěvnického střediska Olšina - pro související aktivity. V daném regionu totiž dosud chybí návštěvnické středisko, které by poskytovalo informace o společném území z pohledu přírodního a zčásti také kulturního dědictví, mělo zároveň odpovídající expozici a dokázalo poskytnout informace o dané oblasti s jejími specifiky, ale současně tak, aby představilo region jako společné území. Součástí projektu jsou také společná interpretační a publicitní opatření pro veřejnost a návštěvníky společného přeshraničního regionu, kdy dojde poprvé ke společnému vytvoření přeshraniční nabídky na téma přírodní dědictví a Natura 2000 a bude zahájeno společné zprostředkování informací o této problematice (osvěta odbornými zaměstnanci partnerů, semináře a workshopy pro veřejnost, školy a další zájemce o přírodní dědictví regionu, aj.).

Výstupy projektu

  • Zpřístupnění přírodního a kulturního dědictví regionu
  • Mechanismus pro prezentaci přírodního a kulturního dědictví regionu