Základní informace o projektu

Délka trvání projektu:

01.01.2020 - 31.12.2022

Alokované prostředky EFRR:

678 642,55 €

Číslo projektu:

ATCZ221

Zkratka:

Algae4Fish

Vedoucí partner:

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Kontaktní osoba vedoucího partnera:

Jiří Koleček (jkolecek@frov.jcu.cz)

Partneři projektu:

  • Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.
  • BEST - Bioenergy and Sustainable Technologies GmbH
  • Bundesamt für Wasserwirtschaft

O projektu:

Hlavním cílem projektu je společný výzkum, vývoj a demonstrace ekoinovativní technologie využívající odpadní živiny ze zemědělské produkce pro přípravu vysoce kvalitního krmiva pro intenzivní akvakultury.

Nejnovější události

20.09.2021
Ve spolupráci s projektovým týmem vznikl krátký videoprofil, kterým budeme prezentovat projekt ATCZ221/Algae4Fish v rámci Dne evropské spolupráce 2021 (EC-Day) široké veřejnosti.
Typ akce: Prezentace
31.05.2021
Využívání odpadních zdrojů je hlavní myšlenkou takzvané cirkulární ekonomiky. Kultivace mikrořas závisí na minerálních živinách, ale proč je kupovat, když můžeme využít dusík a fosfor ze zemědělských odpadních vod? Odborný tým řešitelů projektu Algae4Fish publikoval odborné review.
Typ akce: Tisková zpráva
23.02.2021

Typ akce: Ostatní

Podrobnější informace

Projekt reflektuje výzvu programu pro využití potenciálu ekoinovací regionu a je také založen na tradici chovu ryb a dlouhodobém rozvoji výzkumných kapacit v regionu. Obecným cílem je valorizace zemědělsko-průmyslových zbytků s nízkou hodnotou na produkty s vysokou přidanou hodnotou.

Specifickým cílem projektu je společný výzkum, vývoj a ukázka funkční technologie, kaskádové využití živin ze zemědělsko-průmyslových odpadů za účelem produkce vysoce kvalitních živých krmiv pro pěstování hospodářsky zajímavých druhů ryb, např. candáta v cílovém regionu.

V prvním kroku budou živiny např. z digestátů nebo kejdy využity pro produkci fytoplanktonu (mikrořas). Sklizené mikrořasy budou dále využívány jako primární krmivo pro produkci zooplanktonu (vířníků). Vířníci jsou optimálním krmivem pro odchov rybích larev (plůdku) candáta, zaručují vysoký stupeň přežití. Navíc, mikrořasy mohou být také použity ke zvýšení turbidity, která chrání ryby před kanibalismem.

Realizací projektu budou znalosti o recyklaci živin a technologie zpracování agro-industriálních odpadních vod kombinovány se znalostmi pěstování mikrořas jako zdroje cenných sloučenin a zkušenostmi chovu ryb v intenzivních akvakulturách, které se existují v obou regionech a vzájemně se doplňují.

Výsledkem projektu je popis technologie, včetně demonstračních zařízení, která budou testována v reálných provozních podmínkách v České republice a v Rakousku.

Hlavním nástrojem šíření výsledků bude série vzdělávacích akcí pro cílové skupiny (producenti ryb, profesní a zájmová sdružení, úřady, provozovatelé bioplynových stanic, zemědělci).

 

Výstupy projektu

  • ekoinovativní technologie pro využití málo hodnotných odpadních materiálů pro produkci hospodářsky významných druhů ryb s vysokou přidanou hodnotou.
  • modelové zařízení prokazující tuto technologii za plných provozních podmínek s partnery v České republice a Rakousku.
  • školení, praktická cvičení, semináře pro zástupce cílových skupin
  • odborné a populárně vědecké publikace