31.12.2017 - 31.12.2017
Typ akce: Ostatní

Souhrnná zpráva k projektu MALSEMUSCHEL: Podpora přirozeného prostředí a výskytu perlorodky říční (Margaritifera margaritifera) v povodí Malše za rok 2017 - první monitorovací období

V roce 2017, prvním monitorovacím období, jsme v rámci projektu uskutečnili následující aktivity.

Podpora výskytu perlorodky říční:

Byl zahájen polopřirozený odchov alochtonní malšské populace. Během mapování dna byl kromě starších živých dospělců nalezen jedinec mladý (juvenilní až subadultní) a jeden aktivní mateřský jedinec (tedy nalezen v momentě vypouštění glochidií do toku), díky němuž mohl být (o celou sezónu dříve oproti původnímu plánu projektu) započat polopřirozený odchovný cyklus autochtonní populace. Mláďata z tohoto odchovu budou na konci projektu vypuštěna a posílí tak stávající přestárlou a reprodukčně nedostatečně aktivní populaci.

Byl zahájen monitoring biotopu a populací perlorodky říční. Započata byla kontrola populace perlorodky říční a pilotní bioindikační monitoring poskytující informace o přežívání nejmladších vývojových stádií.

Podpora přirozeného prostředí perlorodky říční:

Byl zahájen monitoring biotopu i populace perlorodky říční jako základní aktivita k identifikaci vhodných habitatů i problematických částí povodí. K pravidelnému monitoringu fyzikálně – chemických vlastností vody se postupně během sezóny přidal monitoring erozní činnosti a dynamiky sedimentů v toku (dílčím výstupem je vytvoření laboratorního dynamického modelu Malše), mapování toku i dna řeky (aktualizovaná mapa s novou kilometráží), s ním související kontrola populace perlorodky říční a pilotní bioindikační monitoring poskytující informace o přežívání nejmladších vývojových stádií.

Přeshraniční mechanismy ochrany oligotrofních povodí:

Byla zahájena pravidelná kontrolní činnost garanta lokality, který je v místě realizace přítomen častěji než výzkumné monitorovací týmy a jehož úkolem je sledovat aktivity v povodí ve vztahu k ochraně perlorodky říční, případně neprodleně informovat o haváriích (v ideálním případě jim předcházet). Jedná se především o kontrolu na území zemědělsky nebo lesnicky obhospodařovaných, zda nedochází k vnosu nežádoucích látek do toku nebo do míst pramenišť. Garant lokality podává o své činnosti pravidelné zprávy a v případě zjištění nevhodného hospodaření okamžitě řeší sjednání nápravy.

Byly zahájeny pravidelné semináře pro stakeholdery na české a rakouské straně. 

Publicita:

Úvodní konference proběhla z 13. června 2017 v Kaplici.

V lokálních médiích (tištěná média, televize) na obou stranách hranice a v obou jazykových mutacích proběhly informační spoty a články propagující projekt.

Projekt a výsledky za první rok vybraných výzkumných aktivit byly prezentovány na vědecké konferenci (Zoodny, Praha 2018) a na pracovním setkání podobně zacílených projektů, případně interních setkání státní ochrany přírody.

Pravidelně jsou aktualizovány webové stránky projektu iBox, je aktivní stránka na sociální síti Facebook.

Management:

V rámci řízení projektu byly organizovány 3 kontrolní dny (21.3., 21.7. a 16.11.) a 9 pracovních schůzek projektových partnerů a zhotovitelů terénních prací v užším počtu účastníků (včetně schůzek přeshraničních).