31.12.2018 - 31.12.2018
Typ akce: Ostatní

Souhrnná zpráva k projektu MALSEMUSCHEL: Podpora přirozeného prostředí a výskytu perlorodky říční (Margaritifera margaritifera) v povodí Malše za rok 2018 - druhé monitorovací období

V roce 2018, druhém monitorovacím období, jsme v rámci projektu uskutečnili následující aktivity.

Podpora výskytu perlorodky říční:

Na začátku roku byla zajištěna podpora hostitelských ryb, pstruha potočního díky využití Firtzlaffových aparátů pro kulení plůdku, které se instalovaly přímo do toku a také díky přímému vypouštění malých rybiček do vytipovaných míst.

V jarním období probíhal monitoring a vyhodnocení stavu rybí obsádky. Zároveň probíhal odběr vzorků pro vyhodnocení genetické linie pstruha v povodí a kontrola invadace ryb glochidiemi. Pro podporu pstruha došlo také na několika lokalitách k menším břehovým úpravám a byly tím podpořeny úkryty pro ryby.

Pokračují polopřirozené odchovy juvenilních stádií přímo v toku. Juvenilní jedinci jsou umístěni do toku ve speciálních klíckách, posléze se kontroluje jejich přežívání a úmrtnost. Na konci sezóny se podařilo odebrat glochidie pro odchovy perlorodek přímo v projektovém území a také se odebíraly vzorky pro genetickou studii perlorodek.

Pokračuje monitoring biotopu a populací perlorodky říční jako aktivita nutná k určení vhodných lokalit pro vysazování mladých jedinců. K ověření optimálnosti vytipovaných lokalit pro vysazování mladých jedinců napomáhá i bioindikační metoda, která proběhla v letních měsících. Od letních měsíců pak probíhalo detailnější mapování toku, zaznamenávání míst s výskytem jedinců perlorodky říční a identifikace biotopu.

Podpora přirozeného prostředí perlorodky říční:

V projektovém území pokračuje a probíhá pravidelný měsíční monitoring fyzikálně chemických vlastností vody, který má za cíl určit největší hrozby chemického znečištění.

Na jaře byli instalovány do toku sedimentační pasti, jejichž hlavním cílem je určit největší erozní zdroje a odtok splavenin. Výstup z měření pak bude sloužit jako podklad pro vytvoření revitalizační studie erozních splavenin.

Přeshraniční mechanismy ochrany oligotrofních povodí:

AOPK ČR zajistila výrobu odborné edukační pomůcky v podobě kufříku obsahujícího jednotlivá vývojová stadia perlorodek a další edukační materiál. Kufřík bude sloužit jako názorná pomůcka během seminářů pro veřejnost i odborníky a během edukační výchovy. Bude k dispozici i pro další instituce.

Pokračuje činnost garanta lokality přímo v místě realizace projektu, který zajišťuje optimální hospodaření v povodí, komunikaci s veřejností a řeší případné havarijní situace.

Na české straně hranice proběhly pod záštitou JČK terénní exkurze pro lesní a zemědělské hospodáře, seminář a exkurze pro státní správu a seminář spojený s exkurzí pro zastupitele obce Dolní Dvořiště.

Pro rakouskou širokou veřejnost byla ve spolupráci s „Naturschutzbund“ uspořádána terénní exkurze do míst projektového území vedená zástupci Blattfisch. Také byly uspořádány informativní schůzky pro zástupce komise pro Hraniční vody, zástupce Úřadu vlády a místní samosprávu.

Publicita:

V Dolnodvořišťském zpravodaji, který je vydáván přímo v centru projektového území, vyšly celkem 4 populárně naučné články pro širokou veřejnost, které seznamují s aktivitami v projektu. Vyšel článek v příloze Týden Českokrumlovského deníku a pro odborné publikum byl projekt prezentován v elektronickém časopise Fórum ochrany přírody.

Na rakouském straně území vyšlo několik novinových článků v místních médiích a dvě rozhlasové reportáže o projektu.

Prezentace projektu proběhla i na několika dalších úrovních, projekt byl prezentován během každoročního setkání poradního sboru Záchranného programu Perlorodky říční v Praze na AOPK ČR. Dílčí výsledky projektu byly prezentovány formou posteru na vědecké konferenci ZOO dny Praha 2018. Prezentace projektu proběhla také na Jihočeské agrární komoře v rámci setkání Interreg Austria – Hungary v Českých Budějovicích.

Pravidelně jsou aktualizovány webové stránky projektu iBox, byla založena nová webová doména o projektu www.malsemuschel.com a stejně jako v roce 2017 je aktivní stránka na sociální síti Facebook.

V rámci propagačních materiálů byl vytištěn komiks a omalovánky v české a německé jazykové mutaci.

Projekt byl také předložen rakouské komisi na cenu "Neptun" v kategorii "Vodní výzkum".

Management:

Proběhly celkem 2 kontrolní dny (20.4. a 30.10.) a řada dílčích pracovních schůzek.