31.12.2019 - 31.12.2019
Typ akce: Ostatní

Souhrnná zpráva k projektu MALSEMUSCHEL: Podpora přirozeného prostředí a výskytu perlorodky říční (Margaritifera margaritifera) v povodí Malše za rok 2019 - třetí monitorovací období

V roce 2019, třetím monitorovacím období, jsme v rámci projektu uskutečnili následující aktivity.

Podpora výskytu perlorodky říční:

Na začátku roku byla zajištěna podpora hostitelských ryb, pstruha potočního díky využití Firtzlaffových aparátů pro kulení plůdku, které se instalovaly přímo do toku a také díky přímému vypouštění malých rybiček do vytipovaných míst.

V jarním období probíhal monitoring a vyhodnocení stavu rybí obsádky. Zároveň probíhal odběr vzorků pro vyhodnocení genetické linie pstruha v povodí a kontrola invadace ryb glochidiemi. Pro podporu pstruha došlo také na několika lokalitách k menším břehovým úpravám a byly tím podpořeny úkryty pro ryby.

Pokračují polopřirozené odchovy juvenilních stádií přímo v toku. Juvenilní jedinci jsou umístěni do toku ve speciálních klíckách, posléze se kontroluje jejich přežívání a úmrtnost. Na konci sezóny se podařilo odebrat glochidie pro odchovy perlorodek přímo v projektovém území a také se odebíraly vzorky pro genetickou studii perlorodek.

Pokračuje monitoring biotopu a populací perlorodky říční jako aktivita nutná k určení vhodných lokalit pro vysazování mladých jedinců. K ověření optimálnosti vytipovaných lokalit pro vysazování mladých jedinců napomáhá i bioindikační metoda, která proběhla v letních měsících.

Podpora přirozeného prostředí perlorodky říční:

V projektovém území pokračuje a probíhá pravidelný měsíční monitoring fyzikálně chemických vlastností vody, který má za cíl určit největší hrozby chemického znečištění.

Pokračuje práce na vytvoření revitalizační studie erozních splavenin.

Přeshraniční mechanismy ochrany oligotrofních povodí:

AOPK ČR zajistila výrobu odborné edukační pomůcky v podobě kufříku obsahujícího jednotlivá vývojová stadia perlorodek a další edukační materiál. Kufřík slouží jako názorná pomůcka během seminářů pro veřejnost i odborníky a během edukační výchovy a je k dispozici i pro další instituce.

Pokračuje činnost garanta lokality přímo v místě realizace projektu, který zajišťuje optimální hospodaření v povodí, komunikaci s veřejností a řeší případné havarijní situace.

Na české straně hranice proběhly pod záštitou Jihočeského kraje terénní exkurze pro širokou veřejnost, školu v Dolním Dvořišti a seminář pro Česko – rakouskou komisi pro hraničních vody.

Pro rakouskou širokou veřejnost byly ve spolupráci s „Naturschutzbund“ uspořádány terénní exkurze do míst projektového území vedené zástupci Blattfisch. Také byla uspořádána řada informativních schůzek především se zástupci Odboru kvality vody Úřadu vlády Horního Rakouska nebo Česko -Rakouskou komisí pro hraniční vody. Dále byly pořádány akce pro děti.

Publicita:

V Dolnodvořišťském zpravodaji, který je vydáván přímo v centru projektového území, vyšly celkem 4 populárně naučné články pro širokou veřejnost, které seznamují s aktivitami v projektu. Zmínka o projektu také vyšla v článku pro deník.cz.

Na rakouské straně území vyšly v roce 2019 celkem dvě vědecké publikace.

Prezentace projektu proběhla i na několika dalších úrovních, projekt byl prezentován během každoročního setkání poradního sboru Záchranného programu Perlorodky říční v Praze na AOPK ČR. Po celý rok probíhala putovní výstava na téma ochrany perlorodky říční.

Pravidelně jsou aktualizovány webové stránky projektu iBox a stejně jako v roce 2018 je aktivní stránka na sociální síti Facebook.

V rámci propagačních materiálů byly vytištěny informační letáky a záložky.

Management:

Proběhly celkem 2 kontrolní dny (15.4. a 11.12.) a řada dílčích pracovních schůzek.