Základní informace o projektu

Délka trvání projektu:

01.10.2017 - 30.06.2021

Alokované prostředky EFRR:

2 170 342,78 €

Číslo projektu:

ATCZ59

Zkratka:

I-CULT

Vedoucí partner:

Jihočeský kraj

Kontaktní osoba vedoucího partnera:

Marek Svoboda

Partneři projektu:

 • Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace
 • Jihomoravské muzeum ve Znojmě, příspěvková organizace
 • Regionální muzeum v Mikulově, příspěvková organizace
 • Museumsmanagement Niederösterreich GmbH
 • Donau-Universität Krems
 • WMB Weinviertel Museum Betriebs GmbH
 • Stadtgemeinde Retz

O projektu:

Společný cíl projektu je zvýšení zájmu o kulturní dědictví prezentované v příhraničních paměťových institucích, zejména muzeích a galeriích, a to formou propojení jejich nabídky a vytváření společných prezentačních projektů.

Nejnovější události

26.06.2020 - 06.01.2021
Kultura nezná hranice. O tom, že stejné je to i s kulturou lidovou, vás přesvědčí společná česko-rakouská výstava TRADICE JEDNÉ HRANICE/TRADITIONEN EINER GRENZE, uspořádaná v rámci projektu ATCZ59 Mezinárodní kulturní platforma I-CULT, který je financován z programu přeshraniční spolupráce INTERREG V-A Rakousko – Česká republika.
Typ akce: Výstava
01.06.2020 - 22.11.2020
Jak se ve středověku budovaly jednoduché stavby nebo velké hrady? K jakému účelu stavby sloužily a jakou funkci plnily? A jaké se tehdy používaly nástroje? Přeshraniční výstava “ACHTUNG BAUSTELLE: Bauen und Wohnen im Mittelalter / POZOR STAVENIŠTĚ: Stavba a bydlení ve středověku” nahlíží pod ruce středověkým architektům a představuje život ve vesnicích, městech, hradech a klášterech příhraniční oblasti Dolního Rakouska a České republiky. Výstava se také zaměřuje na středověké zemědělství, obživu, život, domácnost a obchod. Uvidíte ji v areálu zámku MAMUZ v Asparn/Zaya.
Typ akce: Výstava
25.05.2020
Hlavní projektovou aktivitou Jihočeského kraje v projektu I-CULT je vytvoření Archeoskanzenu Trocnov. Předmětem díla je vybudování a zpřístupnění nového archeoskanzenu prezentujícího život v období vrcholného středověku, stavby a stavební postupy této doby. Jedná se o soubor objektů – rekonstrukcí středověkých venkovských staveb, které budou sloužit expozičnímu a výukovému využití. Navržený archeoskanzen modeluje výsek zástavby středověké vesnice; záměrem je představit základní typologický a sociální rejstřík vesnických staveb středověkého období. Archeopark vznikne v areálu Památníku Jana Žižky z Trocnova (národní kulturní památka ČR). Stavba bude provozní součástí stávajícího Muzea Památníku Jana Žižky z Trocnova. Stavebníkem je Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, p. o. Jihočeského kraje.
Typ akce: Tisková zpráva

Podrobnější informace

Společnou výzvou projektu je zvýšení zájmu o kulturní dědictví prezentované v příhraničních paměťových institucích, zejména v muzeích, galeriích a dalších pamětních místech. Projekt pracuje s jejich stávajícím potenciálem, který společně zpracovává a využívá ke společné a propojené prezentaci zapojených regionů (Jižních Čech, Jižní Moravy, Vysočiny a Dolního Rakouska). Vzniká tak nový koncept přeshraniční spolupráce muzeí a prezentace jejich kulturního dědictví. Cílem je připravit společnou nabídku paměťových institucí z obou stran hranice a otevřít česko-dolnorakouskou muzejní krajinu, která bude atraktivnější a přístupnější jak pro návštěvníky, tak i obyvatele příhraničí. Vzniknou tak inovativní produkty podporující poznávací a kulturní turismus mezi příhraničními regiony a přinášející více návštěvníků do muzeí.

Místní nabídku paměťových institucí bude prezentovat česko-rakouský zprostředkující program Příběh hranice. Spojujícím prvkem programu je společná hranice a její historie, která bude vyprávěna na poutavých příbězích muzeí a jejich sbírek. Program využívá konceptu tzv. story telling marketingu.

Aktivní spolupráce muzejních institucí na společných výstavních projektech bude založena na třech pilířích spolupráce: na společné odborné muzejní práci, společné přípravě a realizaci prezentačního projektu a na společné a vzájemně propojené propagaci.

Výstupy projektu

 • rekonstrukce raně středověkého kostela (rotundy) z naleziště Pohansko (jižní Morava)
 • archoeskanzen Trocnov - prezentace kulturního dědictví středověku formou experimentální archeologie
 • společné prezentační projekty příhraničních muzeí a muzejních institucí
 • propagačně-vzdělávací program Příběh hranice