Základní informace o projektu

Délka trvání projektu:

01.01.2020 - 31.12.2022

Alokované prostředky EFRR:

313 599,85 €

Číslo projektu:

ATCZ218

Zkratka:

Profesní flexibilita a její implementace / Professionelle Flexibilität und ihre Implementierung

Vedoucí partner:

Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy

Kontaktní osoba vedoucího partnera:

Jana Brcková (brckova@copsu.cz, profesniflexibilita@interreg.copsu.cz)

Partneři projektu:

  • Bundeshandelsakademie und Bundeshandelsschule Perg

O projektu:

Hlavním cílem projektu je zvyšování konkurenceschopnosti a flexibility absolventů středních odborných škol s ekonomickým zaměřením na mezinárodním trhu práce a transfer principů duálního vzdělávání do českého prostředí.

Nejnovější události

01.12.2020
Žákovské týmy se v Pergu i v Sezimově Ústí od března 2020 v rámci teoretické přípravy připravovaly na prosincový businessweek, při kterém mělo dojít k praktické aplikaci získaných poznatků o úskalích a rozdílech založení firmy v Čechách a Rakousku. Lektorky a lektoři a zároveň zástupci firem zapojených v projektu směrovali žáky při jejich rešerši a zpracovávání dílčích témat, dávali jim podněty a žáci s nimi konzultovali svá „proč“ a „co kdyby“. Businessweek škrtla z našeho kalendáře druhá vlna koronaviru, přesto vznikl již koncept a především sada návodných otázek a témat, která přiblíží rakouským žákům proces založení firmy v Česku a naopak žáci z Čech si uvědomí, co je při podnikání a zakládání firmy v Rakousku jinak než v Česku.
Typ akce: Workshop
11.11.2020
Od května se zájemci o kurz češtiny těšili na týdenní kurz plný her, kvízů, písniček, filmů a ochutnávek české gastronomie.
Typ akce: Workshop
05.11.2020
Ve čtvrtek 5.11. od 11 hodin MS Teams – online přednáška v angličtině v rámci projektu Profesní flexibilita na téma Lean startup – Silicon Valley methodology helping founders to start successful new company.
Typ akce: Seminář

Podrobnější informace

Projekt reaguje na potřebu harmonizace systému středoškolského odborného vzdělávání a jeho přizpůsobení trhu práce v přeshraničním regionu. Rakouské firmy působí v jižních Čechách a české firmy vstupují na rakouský trh, proto je pro absolventy ekonomických oborů v sekundárním vzdělávání znalost specifik daného prostředí nezbytná. Cílem projektu je implementace odborných znalostí v ekonomickém středoškolském vzdělávání za účelem efektivního zapojení odborníků s odpovídajícími ekonomickými cizojazyčnými znalostmi a dovednostmi na pracovním trhu v přeshraničním regionu. Zároveň chce projekt využít příkladu fungujícího systému duálního vzdělávání v Rakousku, kde se na odborném vzdělávání středoškoláků podílí škola a reálná firma, a pokusit se přenést principy duálního vzdělávání do českého prostředí. V souladu s vytyčenými cílovými znalostmi a dovednostmi vytvoří týmy žáků simulace reálných firem v ekonomickém systému (integrovaný ERP software) pod odbornou facilitací pedagogů z obou škol, současně i odborníků z české i rakouské aplikační sféry. Motivačním prvkem pro týmy žáků bude – díky zapojení tutorů z profesní aplikační sféry – i možnost založení funkčních startupů. Projekt současně přispívá ke zvyšování konkurenceschopnosti a flexibility účastníků projektu na mezinárodním trhu práce a rozvíjí komunikativní a sociální kompetence, primární kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám, občanské kompetence a kulturní povědomí.

Odborné znalosti a dovednosti žáků středních odborných škol s ekonomickým zaměřením budou korespondovat s požadavky a nároky kladenými pracovním trhem na uchazeče o zaměstnání v ekonomických oborech. Výsledkem projektu bude zkvalitnění a upevnění spolupráce mezi totožně zaměřenými školami a především zapojení podniků a firem do systému středoškolského odborného vzdělávání. Rakouský partner vnáší do projektu vzor fungujícího propojení škol a firem při odborném vzdělávání, tzv. duálního systému, a může českému partnerovi předávat zkušenosti. Zároveň se jedná o území, kde znalost českého a německého jazyka tvoří předpoklad pro ekonomickou prosperitu a realizaci podnikatelských záměrů.

Inovativním aspektem celého projektu je vytvoření podmínek kolaborace a kooperace mezi žáky totožně zaměřených odborných škol opírající se o povědomí jazykové symbiózy daného regionu a totožný historický kontext.

Výstupy projektu

  • Vznik koncepce zapojení malých a středních podniků do středoškolské přípravy žáků ekonomických oborů s důrazem na specifika českého firemního prostředí pro rakouské žáky a specifika rakouského firemního prostředí pro české žáky
  • Realizace podnikatelského záměru žákovských týmů v českém a rakouském prostředí