Základní informace o projektu

Délka trvání projektu:

01.01.2020 - 31.12.2022

Alokované prostředky EFRR:

313 599,85 €

Číslo projektu:

ATCZ218

Zkratka:

Profesní flexibilita a její implementace / Professionelle Flexibilität und ihre Implementierung

Vedoucí partner:

Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy

Kontaktní osoba vedoucího partnera:

Jana Brcková (brckova@copsu.cz, profesniflexibilita@interreg.copsu.cz)

Partneři projektu:

  • Bundeshandelsakademie und Bundeshandelsschule Perg

O projektu:

Hlavním cílem projektu je zvyšování konkurenceschopnosti a flexibility absolventů středních odborných škol s ekonomickým zaměřením na mezinárodním trhu práce a transfer principů duálního vzdělávání do českého prostředí.

Nejnovější události

14.06.2022 - 16.06.2022
V průběhu 14. - 16. června se žáci Sezimácké střední účastnily dalších exkurzích do firem. První skupina navštívila firmu ELK Fertighaus GmbH, Scherms a součástí cesty byla také kulturně-vzdělávací návštěva města Linz. Druhá skupina navštívila Fronius International Gmbh v rakouském Sattledtu.  V rámci exkurze byly žákům představeny moderní výrobní prostory úspěšné mezinárodní firmy s nejrůznějšími možnostmi zaměstnání. 
Typ akce: Školení
06.06.2022 - 10.06.2022
Během 6.-10.června 2022 proběhl Business week v rakouském Pergu. V rámci Business weeku se žáci zapojili do workshopů, ve kterých se dozvěděli informace ohledně právních forem podnikání v Rakousku a ČR, zapojuli se do vyhodnocení nejlepší fiktivní studentské firmy a také se zúčastnili exkurze v Ars Elektronika Centrum v Linzi. Celý Business week se zakončil výletem do Hallstattu a Bad Ischlu.
Typ akce: Workshop
06.06.2022 - 10.06.2022
Během 6.-10. června probíhaly jazykové kurzy češtiny pro rakouské žáky HAK HASu.Výuky se zúčastnilo 39 studentů, probíhala simultánně ve dvou učebních skupinách.
Typ akce: Seminář

Podrobnější informace

Projekt reaguje na potřebu harmonizace systému středoškolského odborného vzdělávání a jeho přizpůsobení trhu práce v přeshraničním regionu. Rakouské firmy působí v jižních Čechách a české firmy vstupují na rakouský trh, proto je pro absolventy ekonomických oborů v sekundárním vzdělávání znalost specifik daného prostředí nezbytná. Cílem projektu je implementace odborných znalostí v ekonomickém středoškolském vzdělávání za účelem efektivního zapojení odborníků s odpovídajícími ekonomickými cizojazyčnými znalostmi a dovednostmi na pracovním trhu v přeshraničním regionu. Zároveň chce projekt využít příkladu fungujícího systému duálního vzdělávání v Rakousku, kde se na odborném vzdělávání středoškoláků podílí škola a reálná firma, a pokusit se přenést principy duálního vzdělávání do českého prostředí. V souladu s vytyčenými cílovými znalostmi a dovednostmi vytvoří týmy žáků simulace reálných firem v ekonomickém systému (integrovaný ERP software) pod odbornou facilitací pedagogů z obou škol, současně i odborníků z české i rakouské aplikační sféry. Motivačním prvkem pro týmy žáků bude – díky zapojení tutorů z profesní aplikační sféry – i možnost založení funkčních startupů. Projekt současně přispívá ke zvyšování konkurenceschopnosti a flexibility účastníků projektu na mezinárodním trhu práce a rozvíjí komunikativní a sociální kompetence, primární kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám, občanské kompetence a kulturní povědomí.

Odborné znalosti a dovednosti žáků středních odborných škol s ekonomickým zaměřením budou korespondovat s požadavky a nároky kladenými pracovním trhem na uchazeče o zaměstnání v ekonomických oborech. Výsledkem projektu bude zkvalitnění a upevnění spolupráce mezi totožně zaměřenými školami a především zapojení podniků a firem do systému středoškolského odborného vzdělávání. Rakouský partner vnáší do projektu vzor fungujícího propojení škol a firem při odborném vzdělávání, tzv. duálního systému, a může českému partnerovi předávat zkušenosti. Zároveň se jedná o území, kde znalost českého a německého jazyka tvoří předpoklad pro ekonomickou prosperitu a realizaci podnikatelských záměrů.

Inovativním aspektem celého projektu je vytvoření podmínek kolaborace a kooperace mezi žáky totožně zaměřených odborných škol opírající se o povědomí jazykové symbiózy daného regionu a totožný historický kontext.

Výstupy projektu

  • Vznik koncepce zapojení malých a středních podniků do středoškolské přípravy žáků ekonomických oborů s důrazem na specifika českého firemního prostředí pro rakouské žáky a specifika rakouského firemního prostředí pro české žáky
  • Realizace podnikatelského záměru žákovských týmů v českém a rakouském prostředí