Základní informace o projektu

Délka trvání projektu:

01.04.2018 - 30.06.2021

Alokované prostředky EFRR:

1 547 148,07 €

Číslo projektu:

ATCZ23

Zkratka:

C4PE

Vedoucí partner:

Donau-Universität Krems, Department für Weiterbildungsforschung und Bildungsmanagement

Kontaktní osoba vedoucího partnera:

Dr.in Filiz Keser-Aschenberger

Partneři projektu:

  • Vysočina Education
  • Střední průmyslová škola Třebíč
  • Pädagogische Hochschule Niederösterreich, Department 5: Theorie und Praxis der Unterrichtsfächer
  • Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace

O projektu:

V rámci projektu se má etablovat přeshraniční profesní vzdělávání v Rakousku i v Česku. Dále se má vytvořit společné přeshraniční odborné vzdělávání v rámci pilotních kooperací mezi školami.

Nejnovější události

10.10.2019
Dne 10.10.2019 se Donau-Universität Krems zúčastnila veletrhu Škola & povolání Wieselburg. Společně se školami LBS Eggenburg a LBS Amstetten představila cíle a obsah projektu C4PE. Mezi návštěvníky se nacházeli žákyně a žáci, studentky a studenti, rodiče, vyučující stejně jako zájemci o profesní vzdělávání a další vzdělávání při zaměstnání. Návštěvníci vyjadřovali velký zájem o obsah projektu, zajímavá jim přišla zejména přeshraniční spolupráci v rámci spolupráce škol.
Typ akce: Konference
26.06.2019
26.06.2019 se na PH Niederösterreich konalo setkání pracovní skupiny, které organizovala Donau-Universität Krems. Vedle PH Niederösterreich a Donau-Universität Krems byli dalšími účastníky Vysočina Education a zástupci některých partnerských škol. Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno se omluvilo. Na začátku se diskutovalo o dalších krocích podle pracovního plánu. Zahrnovaly vytváření tzv. Masterplanu o přeshraniční spolupráci škol a vytvoření metodicko-didaktického konceptu pro třídu bez hranic. Byly dohodnuty další postupy, první návrhy by měly být k dispozici na podzim 2019. Dále se mluvilo o možných evaluacích projektu, partnerské školy informovaly o dosavadních aktivitách a sbíraly se nápady na akce, při kterých by mohl být projekt představen. Při tomto setkání probíhala živá diskuse účastníků a sdílení dosavadních zkušeností a nových nápadů. Setkání lze považovat za úspěšné a přínosné.
Typ akce: Konference
11.03.2019
Setkání v Kremži bylo celkově ve znamení podání zpráv o současném stavu (status quo) projektových partnerů a škol z Rakouska a České republiky, ve znamení představení příručky k realizaci projektu a dalších konkrétních kroků projektového managementu. Zatímco dopoledne bylo rezervováno pro setkání řídící skupiny, bylo odpoledne věnováno pilotní spolupráci škol, v jejímž rámci by měly být vytvořeny společné, dvojjazyčné výukové materiály a digitální slovník. Setkání pracovní skupiny se zúčastnili zástupci celkem 10 škol, což vedlo k živé a produktivní výměně ve vztahu k plánovaným akcím pro další vzdělávání v oblasti profesní orientace pedagogů a účasti žáků/žákyň na aktivitách k profesní orientaci na obou stranách hranice. První pracovní setkání projektu C4PE lze označit za úspěšné. Hostitelé i hosté byli s výsledky jednání spokojeni.
Typ akce: Konference

Podrobnější informace

K dosažení dalšího rozvoje příhraničních oblastí AT-CZ potřebují místní firmy zaměstnance, kteří se dokážou ekonomicky prosadit v obou zemích. Podmínky vzdělávání na středních odborných školách a odborných učilištích v pohraničí momentálně neodpovídají požadavkům přeshraničního trhu práce. To je v prvé řadě způsobeno rozdílností vzdělávacích systémů resp. chybějící možností zprostředkování profesních a meziregionálních kompetencí. Přeshraniční spolupráce mezi středními odbornými školami a učilišti je teprve v počátcích: partnerství škol probíhá v současné době spíše na bázi jednotlivých výměn, které jsou však omezeny na seznámení se se sousedním regionem.

Hlavním cílem projektu je zavedení funkčního přeshraničního profesního vzdělávání, které bude probíhat v CZ a AT, a příprava uznávání dosažených kompetencí. Prostřednictvím projektu má být dosaženo vyšší propojenosti mezi vzdělávacími systémy tak, aby byly lidské zdroje lépe čerpatelné a využít tak možností přeshraničního trhu práce. K dosažení tohoto cíle je třeba spolupráce vzdělávácích zařízení na obou stranách hranice a k tomu je nutný přeshraniční přístup projektu. Vzhledem k podpoře trvalé přeshraniční kooperace pilotních škol budou vytvořena a zavedena společná opatření. Dále budou realizovány aktivity, které pomohou žákům v jejich rozhodování o budoucí profesní dráze resp. v orientaci na pracovním trhu a k co možná nejlepšímu čerpání lidských zdrojů v pohraničním regionu.

Z toho bude mít prospěch zejména obyvatelstvo a regionální firmy, kterým budou v budoucnu k dispozici mladé kvalifikované pracovní síly, které budou disponovat vynikajícími profesními kompetencemi a meziregionálními a jazykovými znalostmi. 

Výstupy projektu

  • Účast žáků na přezhraničních praxích
  • Účast pedagogů na přeshraniční výměně
  • Účast pedagogů na vzdělávacích aktivitách pro profesní orientaci
  • Účast žáků na aktivitách profesní orientace
  • Účast žáků ve společných vzdělávacích projektech v rámci pilotních kooperací škol
  • Rámcový plán pro vybudování přeshraničních kooperací škol