Základní informace o projektu

Délka trvání projektu:

01.04.2016 - 31.12.2022

Alokované prostředky EFRR:

1 329 167,75 €

Číslo projektu:

ATCZ1

Zkratka:

ConnReg AT-CZ

Vedoucí partner:

Kraj Vysočina

Kontaktní osoba vedoucího partnera:

Oldřich Sklenář (sklenar.o@kr-vysocina.cz)

Partneři projektu:

  • Jihočeský kraj
  • Jihomoravský kraj
  • Regionalmanagement Oberösterreich GmbH
  • NÖ.Regional.GmbH

O projektu:

Projekt si na jedné straně klade za cíl propojit v programovém území regionální rozvoj, který je v současné době organizován spíše na úrovni jednotlivých českých krajů a rakouských spolkových zemí. Společnou výzvou je kromě spolupráce při koordinaci regionálně-politických témat (doprava, ochrana přírody, kultura, územní plánování apod.) také zlepšení kvality přeshraničních projektů obecně.

Nejnovější události

22.06.2022 - 22.06.2022
22. června 2022 se konal v Brně bilaterální workshop, který řešil jedno z důležitých témat současnosti – „Ochrana životního prostředí“.
Typ akce: Workshop
08.06.2022 - 08.06.2022
Workshop v Telči: Vzdělávací projekty vhodné pro financování z programu Interreg dostaly „základ“ v Telči
Typ akce: Workshop
19.05.2022 - 19.05.2022
Dne 19. května uspořádala NÖ.Regional.GmbH v prostorách Ursulinenhof Linz pro spolkové země Horní a Dolní Rakousko, Vídeň a sousední kraje Jihočeský, Jihomoravský a Kraj Vysočina druhý bilaterální workshop, tentokrát na téma „Inovace & výzkum“.
Typ akce: Workshop

Podrobnější informace

Projekt Connecting Regions AT-CZ si na jedné straně klade za cíl propojit v programovém území regionální rozvoj, který je v současné době organizován spíše na úrovni jednotlivých českých krajů a rakouských spolkových zemí. Společnou výzvou je kromě spolupráce při koordinaci regionálně-politických témat (doprava, ochrana přírody, kultura, územní plánování apod.) také zlepšení kvality přeshraničních projektů obecně. Do projektu jsou zapojeny české kraje - Jihočeský kraj, Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj - a spolková země Horní Rakousko (od 1. 1. 2020 – 31. 12. 2022 strategický partner) s Regionalmanagement OÖ a dále také NÖ.Regional. GmbH (spoluzaložená spolkovou zemí Dolní Rakousko). Město Vídeň působí v projektu jako strategický partner. Díky plošnému zapojení všech regionů je zajištěn pozitivní dopad na celé území programu. Zároveň dojde k zintenzivnění a koordinaci přeshraniční spolupráce především v bezprostředním příhraničí.

Druhým cílem projektu je posilování institucionální spolupráce mezi rakouskými zeměmi a českými kraji s důrazem na aktivní kooperaci. Úkolem je také poskytnout žadatelům a realizátorům přeshraničních projektů odpovídající přehled o možnostech a výhodách přeshraniční spolupráce.

Cílů projektu je možné dosáhnout pouze společně koordinovaným přeshraničním přístupem.

V rámci projektu jsou aktivity rozděleny do dvou úrovní.

Balíček 1 je zaměřen na nadregionální úroveň a na koordinaci regionální politiky zúčastněných českých a rakouských regionů. Bude zorganizováno 6 přeshraničních konferencí pro odbornou veřejnost na témata relevantní pro příhraničí. Předběžně dohodnutá témata: Životní prostředí (ekologie a management vod), Kultura a cestovní ruch, Venkovské příhraniční oblasti, Mobilita a podobně. Dále bude uspořádáno 11 tematických síťových setkání na přeshraničně relevantní témata. 

V balíčku 2 bude podpořen rozvoj přeshraniční spolupráce a iniciování přeshraničních projektů. Žadatelé budou informováni o možnostech podpory přeshraniční spolupráce AT-CZ a bude jim poskytnuta možnost zprostředkování kontaktů pro realizaci přeshraničních aktivit a projektů. Během přípravy přeshraničních aktivit budou projektovými partnery organizovány přeshraniční kulaté stoly za účasti regionálních koordinátorů z obou stran hranice. V regionech budou organizovány regionální semináře pro žadatele/příjemce. V rámci těchto seminářů bude probíhat identifikace témat pro možnou přeshraniční spolupráci v regionu a iniciace projektových záměrů podporovatelných v rámci programu Interreg V-A AT-CZ 2014-2020 i mimo něj. V rámci obou balíčků rovněž dojde k realizaci aktivit zaměřených na zjišťování potřeb a potenciálů společného přeshraničního území pro nové programovací období 2021-27 s důrazem na akceptování regionálních strategií regionů zapojených do projektu.

Výstupy projektu

  • přeshraniční aktivity