24.02.2021
Typ akce: Tisková zpráva

Dopady změny klimatu, které jsou čím dál více citelnější i v Evropě, staví společnost jak v Rakousku, tak v České republice před stejné nové výzvy.

Cílem projektu podpořeného Evropskou unií, v rámci programu Interreg V-A Rakousko-Česká republika, je zvýšit schopnost obcí a dalších subjektů kvalifikovaně reagovat na změnu klimatu a včas se adaptovat na hrozby, které jsou s touto změnou spojené.

Podobná výchozí situace a prostorová blízkost skrývají v sobě možnost učení se od sebe navzájem a díky spolupráci projektových partnerů Nadace Partnerství, Klimabündnis Oberösterreich, Energetické agentury Vysočiny, Energy Centre České Budějovice, Regionální rozvojové agentury jižních Čech příležitost rozvíjet a realizovat přeshraniční a propojující nabídku v podobě dlouhodobé podpory obcí a dalších institucí při adaptaci na změnu klimatu.

Co chystáme pro obce

Společně se zástupci obcí z obou zemí vyvineme kurz, který přispěje k realizaci adaptačních opatření v přeshraničním regionu. Minimálně 21 obcím budou poskytnuty odborné konzultace při plánování investičních projektů, tak aby se do nich podařilo implementovat adaptační opatření. V rámci projektu bude založena přeshraniční otevřená síť ADAPTRegionu, která dlouhodobě propojí projektové partnery, obce a další organizace za účelem přeshraniční výměny, přenosu znalostí a spolupráce v oblasti adaptace na změnu klimatu podle společného akčního plánu.

Přeshraniční Adapterra Awards

Nedílnou součástí projektu je i práce s veřejností, tak aby získala zájem na tématu a realizaci adaptačních opatření v přeshraničním regionu. Veřejnost se bude moci zapojit do nominací a hlasování v nové přeshraniční kategorii soutěže „Adapterra Awards“.