Základní informace o projektu

Délka trvání projektu:

01.03.2020 - 30.11.2022

Alokované prostředky EFRR:

907 382,47 €

Číslo projektu:

ATCZ234

Zkratka:

SYM:BIO

Vedoucí partner:

Bio Forschung Austria

Kontaktní osoba vedoucího partnera:

Eva Erhart (e.erhart@bioforschung.at)

Partneři projektu:

  • ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, z.s.
  • Mendelova univerzita v Brně
  • „Natur im Garten“ GmbH
  • Niederösterreichische Agrarbezirksbehörde

O projektu:

Hlavním výstupem projektu je vytvoření přeshraniční síťě SYM:BIO pro oblast návrhů zelených ploch a jejich údržby založených na podpoře biologické rozmanitosti a přizpůsobení se suchu a na bioekonomice. Všichni účastníci sítě i občané v obcích budou těžit z přeshraniční výměny znalostí a vědomostí.

Nejnovější události

03.05.2021 - 09.05.2021
V rámci aktivit projektu SYM:BIO ATCZ234 a letošního ročníku Mezinárodního týdne kompostování PP ZERA. z.s. nabídl základním školám možnost zavedení systému kompostování ve školách. Kompostování ve školách může být zajímavou cestou, jak sjednotit celou školní komunitu, aby mohla společně pomáhat životnímu prostředí a ovlivnit klima ve svém blízkém okolí.
Typ akce: Ostatní

Podrobnější informace

Cílem je vytvoření přeshraniční sítě SYM:BIO pro obhospodařování ploch zeleně přizpůsobené suchu a podporující biologickou rozmanitost. Za tímto účelem je třeba identifikovat aktéry v ČR a Rakousku, propojit je na místní a regionální úrovni a zprostředkovat jim potřebné znalosti a informace. Analýzou příkladů dobré praxe a vlastními šetřeními je třeba vyvinout a implementovat konkrétní doporučení v nově vytvořených modelových příkladech.
Prostřednictvím projektu budou na místní i regionální úrovni přeshraničně propojeny subjekty a instituce relevantní pro navrhování a údržbu veřejných a soukromých ploch zeleně v projektovém regionu a bude navázána spolupráce mezi nimi. Například výměna know-how mezi odděleními města Vídně a městy v ČR zlepší institucionální kapacitu veřejných orgánů a zúčastněných stran a účinnost veřejné správy. Propojením akterů sítě SYM:BIO a zvýšením povědomí o udržitelném využívání zdrojů bude podpořena i regionální produkce.

Výstupy projektu

  • přeshraniční síť SYM:BIO pro oblast návrhů zelených ploch a jejich údržby založených na podpoře biologické rozmanitosti a přizpůsobení se suchu a na bioekonomice (občané, nevládní organizace, firmy, MAS, veřejná správa), s aktivním zapojením všech partnerů projektu
  • nově vytvořené ukázkové lokality (ČR) a ukázková zahrada (Rakousko), jejich společné zpracování
  • společná příručka SYM:BIO o managementu údržby ploch zeleně podporujících biologickou rozmanitost a přizpůsobení se suchu
  • modelový koncept přístupu k tvorbě a údržbě zeleně ve městě Náměšť nad Oslavou a městské části Nový Lískovec v Brně