29.04.2022
Typ akce: Ostatní

Předmětem plnění výběrového řízení jsou dodávky a služby se zaměřením: Zajištění úpravy ukázkových přírodních lokalit, zahradní práce, výsadba zeleně, úprava půdního povrchu, dílčí stavební práce, zpracování modelového konceptu a metodiky dle zadání. TERMÍN PRO PODÁNÍ NABÍDEK KONČÍ 10.5.2022 v 10:00 hodin TERMÍN OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK 10.5.2022 ve 12:00 hodin ZADÁVACÍ DOKUMENTACE JE PŘÍLOHOU VÝZVY

Výzva a Zadávací podmínky pro podání nabídky v rámci výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na dodávky a služby v rámci realizace projektu ATCZ234 - SYMBIO

 

„REALIZACE UKÁZKOVÝCH PŘÍRODNÍCH LOKALIT A ZPRACOVÁNÍ MODELOVÉHO KONCEPTU - STUDIE“  

 

zadávanou v souladu s Příručkou pro příjemce Program Interreg V-A AT-CZ, Postupy na české straně programového území – v případě veřejných zakázek, jejich zadávání neupravuje Zákona o zadávání veřejných zakázkách č. 134/2016 Sb., postup zadání v souladu s Metodickým pokynem pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020