12.12.2022 - 13.12.2022
Typ akce: Workshop

Ve dnech 12.–13. prosince se vybraní zástupci webstudia (Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, Ústav simulační medicíny LF MU a Simulační centrum LF MU) zúčastnili 2denního pracovního setkání v rakouském Hagenbergu v Software Competence Centre Hagenberg (dále jen SCCH). V rámci této aktivity byly diskutovány a finalizovány výstupy projektu, také byla nastíněna a probrána možná spolupráce obou zapojených partnerů v navazujících projektech.

Během setkání byl diskutován a finalizován strukturovaný formulář pro sběr zpětné vazby, která bude následně sloužit jako podklad pro tvorbu metodiky a souhrn doporučení z oblasti životního cyklu webových aplikací zejména v oblasti medicínského vzdělávání. Projekt SESSAD byl následně interně zhodnocen a oba subjekty se shodly na všech výstupech a finalizaci projektu.

V neposlední řadě proběhlo také setkání se zástupcem RISC Software GmbH a SCCH, kde byla představena možnost budoucí spolupráce. To vyústilo v diskuzi a detailní představení projektu SIMUportfolio a ukázku možností mapování kurikula na LF MU. Podobně pak i SCCH představil svoje nástroje pro správu výuky.

Galerie