Na co si dát pozor při zpracování projektové žádosti?

Vážení žadatelé, 

díky zkušenostem získaným v průběhu předchozích hodnocení pro Vás Společný sekretariát připravil přehled několika bodů, na které by si žadatelé měli dát při zpracování projektové žádosti pozor.

Termín pro předkládání projektových žádostí na 9. monitorovací výbor (11. 10. 2019, 14.00 hod.) se blíží!

 • Náš program je přeshraniční, proto uvádějte název projektu v češtině i němčině.
 • Monitorovací období definujte tak, aby na sebe jednotlivá období, včetně přípravného období, navazovala (monitorovací období končí posledním dnem v měsíci a nové navazuje prvním dnem následujícího měsíce).
 • Cílová hodnota dílčích výstupů v jednotlivých pracovních balíčcích by měla korespondovat s popisem dílčí aktivity / dílčího výstupu.
 • Náklady spojené s přípravou projektu tzv. paušály ve výši € 5.000
  • v projektové žádosti vytvořte pracovní balíček „Příprava“, ve kterém popište společnou realizaci a uveďte termín konzultace projektu / termíny konzultací projektu u Regionálního subjektu buď za účasti všech projektových partnerů, nebo jednotlivými projektovými partnery u příslušného Regionálního subjektu
  • částku € 5.000 si do svého rozpočtu zahrnuje v monitorovacím období 0 pouze LP jako samostatnou položku s názvem „Paušální výdaje na přípravu projektu“ v rámci kategorie nákladů „Náklady na externí odborné poradenství a služby“
 • Výdaje mimo programové území (Společná pravidla způsobilosti kap. 2.5)
  • výčet těchto aktivit uveďte v projektové žádosti → záložka „Rozpočet projektu“ → „Aktivity mimo programové území“
  • uveďte zde celkovou částku těchto výdajů vč. rozdělení na jednotlivé partnery
  • všechny zde popsané aktivity a výdaje se musí odrážet v rozpočtu projektu uvedených projektových partnerů  do názvu příslušné podrozpočtové položky napište, že se jedná o výdaj mimo programové území (Např. „Cestování na konference – výdaje mimo programové území“)
 • Pozor! Někteří čeští projektoví partneři mohou obdržet dotaci ze státního rozpočtu, a to ve výši 5% z celkových uznatelných nákladů partnera. Rozhodující je v tomto případě typ organizace partnera. Kdo konkrétně má na tuto dotaci nárok se dozvíte v Příručce pro žadatele, kapitola 3.4.2.1.
  • V případě, že má projektový partner na tento příspěvek nárok a bude o příspěvek žádat, je potřeba upravit v projektové žádosti záložku „Rozpočet projektu“ → Rozpočet partnera“ → „Definovat ostatní financování“. Do řádku s uvedeným zdrojem financování „Státní rozpočet“ a do pole „Právní status“ vyberte z roletky „Automaticky veřejný“ a doplňte příslušnou částku.
 • Jak správně vyplnit přílohu A3 – Čestné prohlášení LP a PP? Jako pomoc při vyplnění můžete použít vzor, který jsme pro vás připravili a naleznete ho na našem webu https://www.at-cz.eu/data//download/cz/useful/Vzor_A3_CZ_Cestne_prohlaseni.pdf.
 • Při zpracování rozpočtu prosím nezapomeňte na několik důležitých bodů:
  • každá podrozpočtová položka musí mít svůj samostatný název,
  • všechny podrozpočtové položky musí mít definovaný typ/označení jednotky a vyplněné pole „Povinné vysvětlení“, ve kterém konkretizujete účel využití finančních prostředků.

Na závěr si dovolujeme připomenout, že projektová žádost musí být vyplněna dvojjazyčně. Soulad jazykových verzí představuje jedno z kritérií hodnocení přijatelnosti. Nepodceňujte tedy překlad do druhého jazyka → právě na tento účel můžete v případě schválení projektové žádosti využít paušál na přípravu projektu.

Nenechávejte podávání projektových žádostí na poslední chvíli! 

Konzultujte Vaše žádosti s Regionálními subjekty

Využijte platnou metodiku pro psaní projektové žádosti.

Těšíme se na Vaše projekty a přejeme Vám hodně úspěchů při psaní projektové žádosti!

 

Společný sekretariát

Poslední novinky

Otevření výzvy odloženo
27.01.2023

Datum zahájení podávání projektů (31.01.2023) bylo z technických důvodů posunuto.

Co nejdříve Vás budeme informovat o dalších podrobnostech.

Slavnostní zahájení programu Interreg Rakousko – Česko 2021–2027
14.12.2022

Dne 12.12.2022 se uskutečnilo slavnostní zahájení programu Interreg Rakousko – Česko 2021–2027 v rakouském městě Retz.

Slavnostní otevření Mendelova skleníku v Brně
21.11.2022

Dne 12. listopadu 2022 byl slavnostně otevřen obnovený Mendelův skleník v prostorách Augustiniánského opatství v Brně.