Příprava programového období 2021–2027

Příprava na programové období 2021–2027 byla zahájena. Ochotu pokračovat ve vzájemné spolupráci potvrdili zástupci České republiky a Rakouska již v listopadu 2018, kdy bylo na zámku ve Štiříně podepsáno memorandum o budoucí přeshraniční spolupráci.

K přípravě programu byla ustavena i pracovní skupina, jejímiž členy jsou zástupci Evropské komise, Řídicího orgánu, Národního orgánu a regionů. Tematické a procesní body programu budou definovány na základě diskuse všech partnerů v průběhu roku 2020.

Přesné nastavení programu závisí na rozhodnutích přijatých na úrovni EU: jakmile budou ukončena jednání k víceletému finančnímu rámci a k návrhům nařízení, budou moci být stanoveny stěžejní body programu. I vymezení budoucího programového území a zaměření programu budou vycházet z těchto rozhodnutí EU.

Dohodnuto již bylo, že v období 2021–2027 bude opět roli Řídicího orgánu vykonávat Úřad vlády spolkové země Dolní Rakousko. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR bude nadále plnit roli Národního orgánu programu.

Hlavní body jednání pracovní skupiny pro přípravu programu

V první polovině roku 2020 se bude zabývat pracovní skupina přednostně tematickým zaměřením budoucího programu, možnostmi zjednodušení na úrovni projektu (např. zjednodušení týkající se nákladů) a budoucí podobou fondu malých projektů. Podkladem pro jednání budou výsledky hodnocení stávajícího programového období, dále socioekonomická analýza, dokument „Border Orientation Paper“ zpracovaný Evropskou komisí a v neposlední řadě také regionální a tematické strategické dokumenty.

Tematické diskuse na principu „bottom-up“ budou zahájeny na konci ledna 2020. V rámci workshopů k různým stěžejním tématům budou diskutovat zástupci programu, relevantních stakeholderů a potenciálních projektových partnerů jak na české, tak na rakouské straně o možných tématech spolupráce (workshopy se budou realizovat v rámci projektu ATCZ1 ConnReg AT-CZ).

Hlavním cílem je zpracovat programový dokument do konce roku 2020, aby mohl být předložen brzy na jaře roku 2021 Evropské komisi ke schválení a první projekty mohly být podány ve druhé polovině roku 2021.

 

-------- 

Návrhy nařízení:

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY
o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu plus, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o finančních pravidlech pro tyto fondy a pro Azylový a migrační fond, Fond pro vnitřní bezpečnost a Nástroj pro správu hranic a víza

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY
o zvláštních ustanoveních týkajících se cíle Evropská územní spolupráce (Interreg) podporovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj a nástrojů financování vnější činnosti

Informace k jednáním o víceletém finančním rámci jsou k dispozici zde.

 

 

Poslední novinky

Souhrn FAQ Covid-19
19.05.2020

Vážení projektoví partneři,

propuknutí pandemie COVID-19 ovlivnilo ve větší či menší míře fungování Programu INTERREG V-A Rakousko - Česká republika. Jsme si vědomi toho, že situace mohla narušit průběh i Vašeho projektu.

K řešení situace pro Vás Řídicí orgán sestavil souhrn častých dotazů.

V případě, že projekt v důsledku vzniklé situace nelze realizovat podle plánu, kontaktujte nás.  

Rádi Vás podpoříme!

 

++ Informace související s koronavirem ++
23.03.2020

Vážení programoví partneři,

 

z důvodu aktuálního stavu vykonávají zaměstnanci Řídicího orgánu, Společného sekretariátu a Kontrolních míst práci dočasně z domova. V případě potřeby jsme Vám i nadále k dispozici a rádi Vám zodpovíme dotazy související s aktuální situací.

Kontaktovat nás můžete obvyklým způsobem, a to emailem nebo telefonicky: https://www.at-cz.eu/cz/kontakty.

Zdravíme Vás a přejeme Vám hodně zdraví!