Příprava programového období 2021–2027

Příprava na programové období 2021–2027 byla zahájena. Ochotu pokračovat ve vzájemné spolupráci potvrdili zástupci České republiky a Rakouska již v listopadu 2018, kdy bylo na zámku ve Štiříně podepsáno memorandum o budoucí přeshraniční spolupráci.

K přípravě programu byla ustavena i pracovní skupina, jejímiž členy jsou zástupci Evropské komise, Řídicího orgánu, Národního orgánu a regionů. Tematické a procesní body programu budou definovány na základě diskuse všech partnerů v průběhu roku 2020.

Přesné nastavení programu závisí na rozhodnutích přijatých na úrovni EU: jakmile budou ukončena jednání k víceletému finančnímu rámci a k návrhům nařízení, budou moci být stanoveny stěžejní body programu. I vymezení budoucího programového území a zaměření programu budou vycházet z těchto rozhodnutí EU.

Dohodnuto již bylo, že v období 2021–2027 bude opět roli Řídicího orgánu vykonávat Úřad vlády spolkové země Dolní Rakousko. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR bude nadále plnit roli Národního orgánu programu.

Hlavní body jednání pracovní skupiny pro přípravu programu

V první polovině roku 2020 se bude zabývat pracovní skupina přednostně tematickým zaměřením budoucího programu, možnostmi zjednodušení na úrovni projektu (např. zjednodušení týkající se nákladů) a budoucí podobou fondu malých projektů. Podkladem pro jednání budou výsledky hodnocení stávajícího programového období, dále socioekonomická analýza, dokument „Border Orientation Paper“ zpracovaný Evropskou komisí a v neposlední řadě také regionální a tematické strategické dokumenty.

Tematické diskuse na principu „bottom-up“ budou zahájeny na konci ledna 2020. V rámci workshopů k různým stěžejním tématům budou diskutovat zástupci programu, relevantních stakeholderů a potenciálních projektových partnerů jak na české, tak na rakouské straně o možných tématech spolupráce (workshopy se budou realizovat v rámci projektu ATCZ1 ConnReg AT-CZ).

Hlavním cílem je zpracovat programový dokument do konce roku 2020, aby mohl být předložen brzy na jaře roku 2021 Evropské komisi ke schválení a první projekty mohly být podány ve druhé polovině roku 2021.

 

-------- 

Návrhy nařízení:

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY
o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu plus, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o finančních pravidlech pro tyto fondy a pro Azylový a migrační fond, Fond pro vnitřní bezpečnost a Nástroj pro správu hranic a víza

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY
o zvláštních ustanoveních týkajících se cíle Evropská územní spolupráce (Interreg) podporovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj a nástrojů financování vnější činnosti

Informace k jednáním o víceletém finančním rámci jsou k dispozici zde.

 

 

Poslední novinky

Naučná stezka Olšina uspěla v soutěži Dřevěná stavba roku 2021
30.04.2021

Naučná stezka Olšina, která byla realizována v rámci našeho Programu se stala vítězem veřejného hlasování v soutěži Dřevěná stavba roku 2021 v kategorii „Velké dřevěné konstrukce – realizace“ a Návštěvnické středisko Olšina získalo třetí místo od odborné poroty v kategorii „Dřevěné budovy – realizace“.

Gratulujeme!

DIVOKÉ KOČKY V NÁRODNÍM PARKU PODYJÍ
08.04.2021

V rámci projektu INTERREG „Connecting Nature AT-CZ“ se podařilo během výzkumných prací díky fotopastem a návnadám dokázat, že v Národním parku Podyjí se vyskytuje živočišný druh kočka divoká evropská, který byl v Rakousku a České republice považován za „vymizelý či vyhynulý“. Na základě genetického rozboru srsti se potvrdilo, že se jedná o druh Felis silvestris silvestris, který je v Rakousku velmi vzácný.

Tip na jarní výlet –  naučná stezka kolem rybníka Olšina!
01.03.2021

Navštivte jeden z našich nejkrásnějších přírodních projektů!