VIDEO: IRAS

EC-Day: Podívejte se na video o tom, jak extrahovat kov z popela a strusky

Rostoucí závislost Rakouska a České republiky na dovozu surovin výrazně poukazuje na konečnost některých z nich. Vývoj alternativních koncepcí týkajících se zajištění zásobování kritickými surovinami (jako např. kovy v projektu IRAS) má rozhodující význam pro dlouhodobou hospodářskou stabilitu. Významné zdroje druhotných surovin představují popely a strusky. V Rakousku existuje 11 zařízení pro termické zpracování komunálního odpadu, z toho se 5 zařízení nachází v Dolním a Horním Rakousku. V těchto 5 zařízeních se spaluje téměř 63 % veškerého rakouského odpadu, a v důsledku toho vzniká cca 330 000 t (2015) popelů a strusek. Dodatečným zajímavým zdrojem je v Horním Rakousku LD-struska z ocelářského průmyslu.


V ČR činil objem komunálního odpadu 5,32 mil. t (2014). Z toho 48 % odpadu bylo uloženo na skládkách, 40 % recyklováno (včetně kompostování) a 12 % skončilo ve spalovnách. V ČR existují celkem 4 spalovny odpadu, přičemž jedna z nich v Jihomoravském kraji. Množství strusky a popela, které se dosud výhradně ukládá na skládkách, činilo v roce 2015 157 000 t. Další skutečností je, že do roku 2025 je plánováno 5 dalších zařízení, a v důsledku toho se zvýší objem popelů a strusek.


Hlavním cílem projektu IRAS je vývoj nového biometalurgického procesu, který umožní inovativní, ekologické a energeticky nenáročné získávání těžkých kovů, jako jsou olovo (Cu), zinek (Zn), kobalt (Co) nebo chrom (Cr), z druhotných surovin. Za tímto účelem se budou kovy uvolňovat z pevné matrice pomocí speciálních bakterií (jako jsou Acidithiobacillus a Leptospirillum) a oddělovat pomocí bioelektrochemického procesu. 

Výsledkem projektu jsou:

1) vývoj procesu biologického loužení pro oddělení kovů z popelů a strusek

2) vývoj bioelektrochemického procesu opětovného získání kovů

3) kombinovaný postup biologického loužení a bioelektrochemického opětovného získání kovů.

 

Podívejte se na video zde:

https://youtu.be/vr7b3OlCeRI 

 

Děkujeme projektovému týmu!

Poslední novinky

Otevření výzvy odloženo
27.01.2023

Datum zahájení podávání projektů (31.01.2023) bylo z technických důvodů posunuto.

Co nejdříve Vás budeme informovat o dalších podrobnostech.

Slavnostní zahájení programu Interreg Rakousko – Česko 2021–2027
14.12.2022

Dne 12.12.2022 se uskutečnilo slavnostní zahájení programu Interreg Rakousko – Česko 2021–2027 v rakouském městě Retz.

Slavnostní otevření Mendelova skleníku v Brně
21.11.2022

Dne 12. listopadu 2022 byl slavnostně otevřen obnovený Mendelův skleník v prostorách Augustiniánského opatství v Brně.