Web právě aktualizujeme, prosím omluvte případné chyby.

Čeští projektoví partneři, kteří mají nárok na dotaci ze státního rozpočtu (viz kap. 3.4.2.1 Příručky pro žadatele) mohou při schválení projektu získat kromě dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj také 5% dotaci ze státního rozpočtu ČR na spolufinancování projektu.

Žádost o dotaci ze státního rozpočtu se předkládá na základě "Výzvy k podání žádostí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na spolufinancování projektů schválených v rámci programu Interreg V-A Rakousko - Česká republika", a to po schválení projektu Monitorovacím výborem (resp. po uzavření Smlouvy o poskytnutí prostředků z EFRR), nejpozději však před podáním Zprávy za partnera s prvními výdaji.

Uvedený postup platí pro projekty předložené na 7. zasedání Monitorovacího výboru a později.

Výzva

Příloha 1 - Žádost o SR

Příloha 2 - Informace o provozu podatelny