Priorita 1 – Výzkum a inovace

Specifický cíl 1.1: Výzkum a inovace 

Druhy opatření: 

Typ opatření 1.1a: Přeshraniční výzkum a výměna know-how

Cílem opatření je posílit přeshraniční spolupráci mezi výzkumnými pracovníky i malými a středními podniky. Zvláštní oblasti zájmu v regionu jsou například oběhové hospodářství, biohospodářství, biotechnologie, IKT a digitální transformace, odvětví životního prostředí, biologické vědy, kreativní průmysl, medicína, stavební a konstrukční materiály a zavádění ekologických inovací.

Příklady aktivit: 

  • spolupráce v oblasti výzkumu a inovací v oblastech společného zájmu s možným zapojením MSP
  • výzkum a inovace založené na poptávce místních podniků se zvláštním zaměřením na odvětví důležitá v příhraniční oblasti
Typ opatření 1.1b: Společné pilotní akce a řešení ve sdílené výzkumné infrastruktuře a výzkumných službách

Cílem opatření je zlepšit stávající a posílit novou sdílenou výzkumnou a inovační infrastrukturu a služby v přeshraničním regionu a zlepšit přístup k výzkumné infrastruktuře pro malé a střední podniky.

Příklady aktivit:

  • investice do nových společně / sdíleně využívaných zařízení výzkumu a inovací na základě příslušných výzkumných strategií s vysokým tematickým zaměřením na oblast programu
  • rozšíření služeb nad základní nabídku průmyslových odvětví „servitizací“, aby se průmyslová odvětví stala více inovativní a konkurenceschopnějšími
  • rozšíření a modernizace technologických zařízení a výzkumných kapacit přeshraničního zájmu; sdílení vysoce kvalitních zařízení pro výzkum a inovace
  • lepší propojení výzkumných institucí s malými a středními podniky a zvýšení přístupu malých a středních podniků k výsledkům výzkumu a inovací, aplikace výsledků výzkumu a inovací s cílem dostat se na trh
  • společné zřízení inovačních center
Typ opatření 1.1c: Komunikace a mobilita výzkumných pracovníků

Cílem tohoto opatření je zlepšit přístup k výsledkům výzkumu příslušným cílovým skupinám, jako jsou malé a střední podniky nebo výzkumní pracovníci, s vhodnou komunikací a zlepšit výměnu mezi jednotlivými výzkumnými pracovníky. Výměna by se měla realizovat vždy v kontextu přeshraničního regionu. Indikativní opatření by měla tvořit pouze součást projektů a neměla by být považována za samostatné projekty.

Příklady aktivit:

  • podpora přeshraniční mobility výzkumných pracovníků
  • vědecká komunikace (informování, vzdělávání, zvyšování povědomí o vědeckých tématech)