Priorita 2 – Klima a životní prostředí

Specifický cíl 2.1: Přizpůsobení se změně klimatu 

Druhy opatření: 

Typ opatření 2.1a: Společná znalostní základna – inventarizace a výměna údajů s cílem zlepšit připravenost na dopady změny klimatu

Cílem opatření je zlepšit přeshraniční porozumění dopadům změny klimatu a umožnit odpovídající opatření založená na společné databázi.

Příklady aktivit:

 • zkoumání dopadů změny klimatu v oblasti programu a konkrétních regionech, včetně ekonomických rizik vyvolaných změnou klimatu
 • výměna dat a rozšíření souboru monitorovacích systémů k dopadům souvisejících se změnou klimatu
 • přeshraniční výměna know-how o dopadech souvisejících se změnou klimatu
Typ opatření 2.1b: Společné pilotní akce a řešení v oblasti přizpůsobení se změně klimatu

Cílem typu opatření je zavést společné řízení rizik, společná řešení a investice přes hranice, aby byly lépe připraveny na změnu klimatu.

Příklady aktivit:

 • posílení spolupráce při budování integrovaného systému řízení rizik
 • spolupráce v rámci opatření pro přizpůsobení se změně klimatu (např. výsadba druhů odolných vůči suchu, městské / venkovské zahradnictví, zelená a modrá infrastruktura pro snížení účinků tepelných ostrovů)
 • společné pilotní akce např. v oblasti ekologizace, snižování spotřeby půdy, sanace budov, zadržování vody pro lepší mikroklima, zvýšení odolnosti půd
 • společný vývoj nástrojů pro identifikaci rizik a vodohospodářských opatření
 • společná řešení pro správné hospodaření s vodními zdroji (např. zemědělské zavlažování, zadržování vody, ekologická opatření pro přirozené zadržování vody, zajištění zdrojů pitné vody)
Typ opatření 2.1c: Zvyšování povědomí a školení o přizpůsobení se změně klimatu 

Cílem typu opatření je zvýšit povědomí o nebezpečí a sociálních, ekonomických a ekologických důsledcích dopadů změny klimatu a posílit změnu chování veřejnosti i místních orgánů.

Příklady aktivit:

 • kampaně na zvyšování povědomí zviditelňující problematiku ochrany klimatu pro obyvatele obcí (např. kampaň na zvyšování povědomí mezi vedením obcí, společné zvyšování povědomí o ochraně před katastrofami)
 • školení a zvyšování kvalifikace v oblasti změny klimatu (např. školení obyvatel)

Specifický cíl 2.2: Ochrana přírody a biologická rozmanitost 

Druhy opatření:  

Typ opatření 2.2a: Společná znalostní základna – inventarizace a výměna údajů s cílem zlepšit vodní hospodářství

Cílem typu opatření je posílit přeshraniční znalosti a výměnu údajů na podporu přiměřeného a koordinovaného vodního hospodářství v regionu.

Příklady aktivit:

 • spolupráce pro lepší ochranu vodních zdrojů (např. prameny a malé vodní toky, podzemní vody, společná správa povodí, propojení vodního hospodářství a ochrany přírody)
 • společné akce k rozšíření přeshraniční znalostní základny o přeshraničním regionu
Typ opatření 2.2b: Společné pilotní akce a investice do společných řešení pro ekologické vodní hospodářství

Cílem typu opatření je realizovat společné projekty, které by měly zlepšit hospodaření s vodními zdroji v regionu a zvýšit připravenost na nepředvídané události, jako jsou povodně nebo sucha. Druh opatření zahrnuje opatření v oblasti komunikace a zvyšování povědomí pro širší veřejnost.

Příklady aktivit:

 • společná obnova vodních útvarů (např. obnova přírodních toků řek a břehů řek, obnova lužních území)
Typ opatření 2.2c: Společná znalostní základna – inventarizace a výměna údajů za účelem zvýšení biologické rozmanitosti

Cílem opatření je posílit přeshraniční znalosti a výměnu údajů s cílem zlepšit znalosti o stavu biologické rozmanitosti v regionu a umožnit vhodná opatření reakce.

Příklady aktivit:

 • zlepšení situace v oblasti dat a řešení pro monitorování
 • společné databáze
 • společné plány řízení
Typ opatření 2.2d: Společné pilotní akce a společná řešení ke zlepšení ochrany biologické rozmanitosti

Cílem typu opatření je realizace společných projektů, které by měly zlepšit biodiverzitu a chránit přírodní stanoviště. 

Příklady aktivit:

 • rozvoj sítí biotopů
 • koridory pro migraci divokých zvířat
 • společný management krajiny
 • kontrola neofytů a kůrovců
 • vysazení rostlin a živočichů (dle Směrnice o stanovištích)
 • projekty biologické rozmanitosti s udržitelnými a integrovanými prvky cestovního ruchu (žádné projekty čistě cestovního ruchu)
 • společné přístupy k obnově modré a zelené infrastruktury v městských oblastech
Typ opatření 2.2e: Činnosti zaměřené na zvyšování povědomí a školení pro zvýšení biologické rozmanitosti

Cílem typu opatření je zvýšit povědomí a porozumění široké veřejnosti o bohatství regionu a jeho potřebě lepší ochrany.

Příklady aktivit:

 • zvyšování povědomí obyvatel o otázkách biologické rozmanitosti prostřednictvím opatření zvyšujících povědomí o životním prostředí
 • projekty biologické rozmanitosti se školicími aktivitami