Priorita 3 – Vzdělávání, kultura a cestovní ruch

Specifický cíl 3.1: Vzdělávání a odborná příprava 

Druhy opatření: 

Typ opatření 3.1a: Přeshraniční spolupráce za účelem zlepšení nabídky přeshraničního vzdělávání mateřských, základních, středních, vysokých škol a odborných škol

Cílem opatření je posílit strategický základ pro přeshraniční vzdělávání.

Příklady aktivit:

 • rozvoj společných/dvojjazyčných pedagogických/didaktických konceptů
 • společná vzdělávací schémata (vč. digitálních nástrojů a metod – výukové prostředí, koncepty učeben, didaktická opatření, vyhledávání online atd.)
Typ opatření 3.1b: Společná pilotní opatření a investice za účelem zlepšení nabídky přeshraničního vzdělávání mateřských, základních, středních, vysokých škol a odborných škol

Cílem opatření je realizovat přeshraniční iniciativy založené na výše uvedených strategiích a výměně know-how.

Příklady aktivit:

 • společné vzdělávací akce v tématech relevantních pro přeshraniční oblast, zejména environmentální výchova, zdraví a ošetřovatelství, digitální dovednosti a technické vzdělávání
 • společná opatření k přizpůsobení dovedností a znalostí budoucím pracovním příležitostem (např. témata budoucnosti jako přeshraniční „rozšířená / virtuální realita“ a (sociální) podnikání)
 • společné akce na podporu vzdělávání v raném dětství
 • společné akce na podporu primárního, sekundárního, terciárního vzdělávání
 • společná opatření na podporu pracovní orientace mladých lidí
 • společná opatření k posílení harmonizace systému odborného vzdělávání pro uspokojení potřeb společného trhu práce
 • společná opatření na posílení harmonizace vzdělávání a kvalifikace (zejména střední školy, terciární vzdělávání, odborné školy)
 

Specifický cíl 3.2: Kultura a cestovní ruch

Druhy opatření: 

Typ opatření 3.2a: Přeshraniční výměna know-how a údajů k posílení odolnosti odvětví cestovního ruchu a kultury

Cílem opatření je vytvořit pevnou základnu informací o hlavních charakteristikách aktiv a služeb cestovního ruchu v příhraniční oblasti a rozvíjet klíčová témata v oblasti kulturního a přírodního dědictví a cestovního ruchu na základě strategicky relevantních témat v pohraničí.

Příklady aktivit:

 • společný rozvoj strategicky zakomponovaných klíčových témat nehmotného a hmotného kulturního a přírodního dědictví
 • společný rozvoj klíčových témat pro udržitelný a zelený rozvoj cestovního ruchu
 • společný rozvoj kompetencí směrem k zelenějšímu i digitálnějšímu zaměření odvětví za účelem posílení odolnosti a dlouhodobé udržitelnosti odvětví
 • kombinace odborných znalostí a kompetencí národních aktérů (např. velkých národních muzeí) s odbornými znalostmi regionálních aktérů
 • provádění společných postupů pro systematické monitorování návštěvníků za účelem cíleného provádění společných plánů řízení
Typ opatření 3.2b: Společné pilotní akce a investice na podporu odolnosti odvětví cestovního ruchu a kultury

Cílem opatření je připravit a implementovat společná řešení a pilotní akce včetně investic do kulturních a přírodních památek.

Příklady aktivit:

 • společná opatření k rekonstrukci/posílení odolnosti odvětví pohostinství v regionu s cílem zlepšit připravenost na budoucí krize a přispět k zotavení z krize Covid-19
 • společné investice do klíčových témat pro udržitelný rozvoj cestovního ruchu a do nehmotného a hmotného kulturního a přírodního dědictví na základě solidního strategického rámce
 • společná digitalizace produktů kulturního a přírodního dědictví pro lepší oslovení různých cílových skupin
 • společné rozšiřování a přizpůsobování (např. bezbariérový přístup) nebo údržba turistické infrastruktury se zaměřením na rozvoj kvality a propagaci společných nabídek k dosažení vyšší úrovně odolnosti v odvětví cestovního ruchu
 • zlepšení spolupráce v destinačním managementu a vytvoření společné (přeshraniční) destinace pod jednou značkou s aktivní vzájemnou propagací, se specifickým důrazem na „zelené“ turistické cíle a méně známé turistické destinace s vysokým potenciálem
 • provádění společných vzdělávacích opatření pro zúčastněné strany v oblasti cestovního ruchu a kultury
 • společná podpora společného vysoce kvalitního marketingu cestovního ruchu, který zohledňuje požadavky digitální transformace, se zvláštním zaměřením na zelenější a udržitelnější orientaci odvětví